Stanovy zapsaného spolku "Promeritum z.s."

čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: ”Promeritum o.s.” (dále jen ”sdružení”);
 2. Sídlem sdružení je Olomouc — Budova MERIT GROUP a.s., Březinova 7, 772 00 Olomouc;
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky;
 4. Charakter sdružení — sdružení je zapsaný spolek založené podle zákona č. 83/1990 Sb. a slouží k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti vybavení zdravotnických zařízení a k rozšíření možností jejich péče.

čl. II Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • podpora zdravotnických zařízení pro zlepšování jejich péče;
 • poskytování finančních prostředků z příjmů sdružení na pořízení technického vybavení těchto zařízení.

čl. III Formy činnosti

 1. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti vybavení zdravotnických zařízení k rozšíření možností jejich péče, zejména:
  • soustřeďování a poskytování informací o dostupných prostředcích pro zkvalitňování péče ve zdravotnických zařízeních (uvnitř sdružení i vně);
  • jednání s fyzickými a právnickými osobami, orgány státní správy i samosprávy za účelem získávání prostředků k rozšíření možností péče ve zdravotnických zařízeních;
  • organizování sbírek v souladu s cíli sdružení;
  • propagování sponzorů přispívajících přes sdružení na zlepšování péče zdravotnických zařízení,
  • osvětová činnost.

čl. IV Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být:
  • fyzická osoba starší 18ti let;
  • právnická osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění;
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru. 3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru;
 3. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  • úmrtím fyzické osoby, která je členem sdružení, či zánikem právnické osoby, která je členem sdružení;
  • dalšími důvody, které vyplývají ze zákona;
 4. Člen má právo
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 5. Člen má povinnost
  • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení).

čl. V Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze;
 • výbor sdružení a předseda sdružení.

čl. VI Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení, pokud tyto stanovy neurčí jinak;
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení takovéto žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;
 4. Členská schůze
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
  • volí výbor sdružení;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
  • rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení;
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou sdružení písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě;
 4. Předseda sdružení hospodaří s majetkem sdružení dle zásad a rozpočtu stanovených členskou schůzí sdružení.Přijímá a provádí veškerá další opatření potřebná pro činnost sdružení, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny výboru sdružení.

čl. VIII Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy z vedlejší činnosti mohou být příjmy z pořádání osvětových, kulturních či sportovních akcí. Sdružení může podnikat nebo provozovat jinou výdělečnou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost za účelem hospodářské podpory dosahování cíle činnosti sdružení podle stanov nebo za účelem hospodárnějšího využití majetku sdružení. Výkonem vedlejší hospodářské činnosti sdružení nesmí ohrozit dosahování cíle činnosti, k němuž je založeno.;
 2. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit;
 3. Sdružení může pořádat veřejné sbírky v souladu s právními předpisy;
 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.